Driften

Gårdens areal är på 190 ha varav 136 ha odlingsbar mark och resterande skog och betesmark. Arrendemark på 57 ha tillkommer som består av åkermark, vall och betesmarker. Till ägandet hör också 40 ha åkermark/bete som är utarrenderad på grund av avstånd.

Vi odlar raps, betor, ärtor, spannmål och gräsfrö.

Skogen består av blandad lövskog och nyplanteringar av lärk och björk.

Köttdjursbesättningen består av renrasiga Hereford, 35 moderdjur.

Vi föder själva upp ungdjuren. De bästa går till egen rekrytering eller säljs vidare som avelsdjur.

En del av de yngre slaktdjuren säljs som köttlåda direkt till konsument.